Stadgar

Stadgar antagna 2006-01-19

Senast modifierade på årsstämma 2010-02-04

Stadgar för ”Sekretariatet för IT-infrastrukturen i Göteborgsregionen”

§1 Föreningens firma
Föreningens firma är ”Sekretariat för IT-infrastrukturen i  Göteborgsregionen”.

§2 Definition
Med IT-infrastruktur avses den grundläggande IT-infrastrukturen, IT-utbildning/forskning samt tillgång till lokala kompetensområden inom informationsteknologi/kommunikation.

§3 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att

 • verka för att Göteborgregionens IT-infrastruktur är och förblir av högsta  internationella klass
 • sammanställa information om regionens IT-infrastruktur och göra denna känd
 • anordna seminarier och diskussioner
 • utveckla visioner, strategier och planer för Göteborgs IT-infrastruktur
 • initiera utveckling och utbyggnad av accessnät
 • bygga upp kontaktfunktioner med olika branscher och företag
 • marknadsföra regionens IT-infrastruktur
 • föreslå en permanent organisation för hantering av IT-infrastrukturen Göteborgsregionen
 • fullfölja kartläggning av IT-infrastrukturen i Göteborgsregionen
 • bygga ut informationssystem om IT-infrastrukturen i Göteborgsregionen bl.a en internetportal
 • förankra projektet hos olika intressenter i Göteborgsregionen

§4 Styrelsens och kansliets säte
Styrelsen och kansliet har sitt säte i Göteborg.

§5 Medlemskap
Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra, som har intresse av att utveckla Göteborgsregionens IT-infrastruktur.

§6 Utträde
Anmälan om utträde skall ske minst 3 mån före kalenderårets utgång. Vid eventuellt utträde ur föreningen återbetalas ej redan inbetalade avgifter.

§7 Uteslutning
Medlem kan, av föreningsstämman på förslag av styrelsen, uteslutas ur föreningen om styrelsen finner att medlem i något väsentligt avseende inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller vidtagit åtgärd, som skadar eller motarbetar föreningen eller dess medlemmars intressen.

§8 Organisation och verksamhet
Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:
– Föreningsstämma
– Styrelse
Styrelsen skall följa de instruktioner som meddelas av stämman.

§9 Delegering
Föreningsstämman får delegera till styrelsen eller annan att företräda föreningen och i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer föreningsstämman. Sådan delegering får inte avse beslut om fastställande av årsredovisning, stadgeändring,  uteslutande av medlem, fastställande av normer och storlek avseende avgifter eller fråga om föreningens upplösning.

§10 Föreningsstämman
Ordinarie föreningsstämma hålles inom 4 månader efter utgången av räkenskapsår. Vid varje föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.
 7. Framläggande av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret.
 9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 11. Beslut om årets verksamhetsinriktning.
 12. Fastställande av avgifter.
 13. Beslut om antal styrelseledamöter.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisor jämte suppleant.
 16. Utseende av valberedning.
 17. Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta.

Extra föreningsstämma  inkallas om minst 20% av medlemmarna begär  detta eller om styrelsen finner detta vara nödvändigt eller lämpligt.

§11 Föreningens styrelse
Styrelsen skall bestå av högst 16 och lägst 8 ordinarie ledamöter. Styrelsen äger rätt att till sig själv adjungera ytterligare ledamöter. Styrelsen väljs på ett år.  Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman, övriga funktionärer utser styrelsen inom sig. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och skall inom ramarna för föreningens stadgar verka för att realisera föreningens verksamhetsmål.

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen äger bemyndiga styrelseledamot eller annan att, ensamma eller flera i förening, företräda föreningen och teckna dess firma. Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.

§12 Valberedning
En valberedning om tre personer utses vid ordinarie föreningsstämma.  Denna utser inom sig en ordförande. Dessutom ingår föreningens ordförande som adjungerad ledamot.

Valberedningen skall i sitt arbete beakta även enskilda medlemmars förslag.  Medlem äger rätt att skriftligen föreslå kandidat.  Sådant förslag skall vara valberedningen tillhanda senast sju dagar före stämman.

§13  Revisorer
Föreningen skall ha en revisor jämte en suppleant, vilka väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma. En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.

§14  Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§15  Kallelser
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev eller e-post senast två veckor före ordinarie och senast en vecka för extra föreningsstämma.

§16 Rösträtt
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§17 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Förslag om ändring av stadgar kan väckas av styrelsen eller då minst 20% av medlemmarna så begär. För beslut om stadgeändring fordras att förslaget biträdes med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§18 Upplösning
Beslut om föreningsupplösning fattas av föreningsstämman. Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen eller då minst 50% av medlemmarna så begär. För beslut om upplösning fordras att frågan behandlas på två på varandra följande föreningsstämmor samt att förslaget vid varje tillfälle biträdes med 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid en upplösning överförs föreningens tillgångar till den av föreningen bildade permanenta organisationen.

Stadgarna har erhållit ovan angivna lydelse vid föreningsstämma den 2006-01-19.

Om GREAT

GREAT är en intresseförening som ska verka för utbyggnad av IT-infrastruktur i Västsverige.

Kontakt

Stefan Göthberg
GREAT
Kungsgatan 56
411 08 Göteborg

info@great-it.se